# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш М.Ердос - М.Парида Б.Турым, өмгөөлөгч Б.Энхзаяа, А.Серикжан Д.Хыргауыл, Ж.Галымжан, өмгөөлөгч Л.Эрдэнэцэцэг, Х.Зулхаш ЭХТА-17.4-2.1 2024-05-28 15:00:00 Иргэний танхим Үзэх
2 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш М.Ердос Д.Аянагүл М.Хосжан, өмгөөлөгч Д.Айбек У.Ерболат ЭХТА-11.1-1 2024-05-28 14:30:00 Иргэний танхим Үзэх
3 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш А.Бахытбек - Д.Аянагүл Т.Кенжебек, өмгөөлөгч Я.Сьезд Ш.Сетерхан ЭХТА-21.2-2 2024-05-28 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
4 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш А.Бахытбек А.Ахмерей Д.Аянагүл Т.Өмирхан ХНуржан, өмгөөлөгч К.Манлай, Иргэний нэхэмжлэгч Ж.Асел, өмгөөлөгч С.Нургайып ЭХТА-27.10-2.1,2.3 2024-05-28 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх
5 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш А.Бахытбек А.Ахмерей А.Дорждэрэм И.Хуантай, С.Бахитхан, өмгөөлөгч С.Алтай, С.Нургайып - ЭХТА-22.1-1 2024-05-28 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
6 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш А.Бахытбек - Р.Гүлбарим Холбогдогч Б.Айнагүл Х.Жанылган, хууль ёсны төлөөлөгч Б.Ерген ЗтХ-5.4-4.1, 6.20-7 2024-05-28 11:55:00 Иргэний танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш М.Ердос А.Ахмерей Д.Аянагүл Ү.Нурбек, өмгөөлөгч Х.Бакен Б.Бибиш, Е.Есенгүл, хууль ёсны төлөөлөгч Б.Жайнагүл Эх-12.1-2.1 2024-05-03 15:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш М.Ердос А.Ахмерей Д.Аянагүл Ө.Абдулла А.Бекболат ЭХ-11.4-1, 17.2-1 2024-05-03 14:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш М.Ердос - Д.Аянагүл Ж.Бердимурат - ЭХ-22.11-.1 2024-05-03 14:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш М.Ердос - Г.Баяраа Холбогдогч Х.Берикбол - ЗтХ-14.7-5.1 2024-05-03 13:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш М.Ердос - Р.Гүлбарим Холбогдогч Х.Жазылбек Х.Нуржан ЗтХ-4.2-4.1, 6.20-7 2024-04-19 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш М.Ердос А.Ахмерей Р.Гүлбарим Холбогдогч Х.Маратбек Г.Ахбота ЗтХ-5.4-4-4.2, 6.20-7 2024-04-19 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш М.Ердос - Р.Гүлбарим Холбогдогч М.Дуанбек Хохирогч К.Гүлболд, өмгөөлөгч А.Серикжан ЗтХ-5.2-1-1.1 2024-04-19 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш М.Ердос А.Ахмерей А.Дорждэрэм А.Данабек, Ж.Акбар, С.Нурсултан, С.Жоламан, хууль ёсны төлөөлөгч Р.Аманкелди, Х.айнур, М.Касиран, А.Гарыш, өмгөөлөгч С.Алтай, С.Тилеуберди, С.нургайып, А.Серикжан, А.Кадирбек А.Тасхын, хууль ёсны төлөөлөгч Н.Бахытгүл ЭХТА-ийн 11.1-2.1 2024-04-19 08:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш М.Ердос А.Ахмерей А.Дорждэрэм А.Данабек, Ж.Акбар, С.Нурсултан, С.Жоламан, хууль ёсны төлөөлөгч Р.Аманкелди, Х.айнур, М.Касиран, А.Гарыш, өмгөөлөгч С.Алтай, С.Тилеуберди, С.нургайып, А.Серикжан А.Тасхын, хууль ёсны төлөөлөгч Н.Бахытгүл ЭХ-11.1-2.1 дэх хэсэг 2024-04-05 15:00:00 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек А.Ахмерей Д.Аянагүл Ш.Асет, А.Нурмухамед, Х.Сейлбек, З.Ахтилек, хууль ёсны төлөөлөгч Р.хадылбек, Х.Назгүл, өмгөөлөгч С.Тилеуберди, С.Нургайып, Х.Зулхаш, Т.Бахыт, М.Сакен, Ш.Ерханат ЭХ-18.7-2 дахь хэсэг 2024-04-05 14:30:00 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим А.Ахмерей Д.Аянагүл Б.Гүлжаукар, Ж.Алтан, өмгөөлөгч С.Алтай, С.Нургайып Б.Гүлжаукар, Ж.Алтан ЭХ-11.6-1 дэх хэсэг 2024-04-05 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - Д.Аянагүл М.Айболат С.Серикжан, хууль ёсны төлөөлөгч А.Саулетхан ЭХ-11.6-1 дэх хэсэг 2024-04-05 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек А.Ахмерей Р.Гүлбарим Холбогдогч Т.Тилеухан - ЗтХ-14.7-5.1 дэх хэсэг 2024-04-05 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - Р.Гүлбарим Холбогдогч К.Серикбол А.Гэрэл ЗтХ-5.4- 4.2 дахь хэсэг, 6.20 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэг 2024-04-05 11:30:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 388 мэдээ байна.