# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, Ж.Отгонхишиг, Д.Көбеш А.Алсу - Д.Аянаг Т.Келден, өмгөөлөгч Я.Сьезд А.Ермек нар ЭХТА-17.4-2.1 2024-07-08 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх
2 С.Өмирбек, Ж.Отгонхишиг, Д.Көбеш А.Алсу А.Ахмерей Я.Дина Т.Нартай, өмгөөлөгч С.Алтай Х.Марат ЭХТА-27.10-1 2024-07-08 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
3 С.Өмирбек, Ж.Отгонхишиг, Д.Көбеш А.Алсу А.Ахмерей Д.Аянагүл Е.Ахылбек, өмгөөлөгч Я.Сьезд, Д.Эрдэнэчимэг А.Ахерхе, өмгөөлөгч А.Серикжан ЭХТА-12.1-2.4 2024-07-02 12:00:00 Иргэний танхим Үзэх
4 С.Өмирбек, Ж.Отгонхишиг, Д.Көбеш А.Алсу - Я.Дина М.Хуатбек, А.Сайлаухан, өмгөөлөгч С.Алтай, А.Серикжан, С.Нургайып Ц.Батцогт ЭХТА-12.12-2.1, 2.2 2024-07-02 11:30:00 Иргэний танхим Үзэх
5 С.Өмирбек, Ж.Отгонхишиг, Д.Көбеш А.Алсу - Д.Аянагүл Б.Нарангэрэл, өмгөөлөгч С.Алтай Х.Аш нарын 7 хүн ЭХТА-17.2-1, 17.1-2.1 2024-07-02 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
6 С.Өмирбек, Ж.Отгонхишиг, Д.Көбеш А.Алсу А.Ахмерей Я.Дина Е.Альфараби, өмгөөлөгч Д.Айбек Ш.Мухтар, иргэний нэхэмжлэгч Х.Галия ЭХТА-27.10-1 2024-07-02 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, Ж.Отгонхишиг, Д.Көбеш А.Алсу А.Ахмерей Д.Аянагүл Х.Айтуган, өмгөөлөгч Д.Айбек Х.Болат, өмгөөлөгч С.Нургайып, иргэний нэхэмжлэгч Х.Бахыт ЭХТА-27.10-2.2, 2.3 2024-07-02 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, Ж.Отгонхишиг, Д.Көбеш А.Алсу - Д.Аянагүл Н.Жанибек, өмгөөлөгч С.Нургайып А.Еркегүл ЭХТА-27.10-1 2024-07-02 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, Ж.Отгонхишиг, Д.Көбеш А.Алсу - Д.Аянагүл Х.Нурболат, өмгөөлөгч С.Нургайып Н.Ганибат ЭХТА-22.1-1 2024-07-02 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, Ж.Отгонхишиг, Д.Көбеш А.Алсу - Р.Гүлбарим Холбогдогч А.Базархан Б.Даулет, С.Айгүл ЗтХ-5.2-1.1, 1.3, 5.3-1 2024-07-02 08:45:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
11 С.Өмирбек, Ж.Отгонхишиг, Д.Көбеш А.Алсу А.Ахмерей Р.Гүлбарим Холбогдогч Я.Мешин - ЗтХ-14.7-5.2 2024-07-02 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш М.Ердос - М.Парида Б.Турым, өмгөөлөгч Б.Энхзаяа, А.Серикжан Д.Хыргауыл, Ж.Галымжан, өмгөөлөгч Л.Эрдэнэцэцэг, Х.Зулхаш ЭХТА-17.4-2.1 2024-05-28 15:00:00 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш М.Ердос Д.Аянагүл М.Хосжан, өмгөөлөгч Д.Айбек У.Ерболат ЭХТА-11.1-1 2024-05-28 14:30:00 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш А.Бахытбек - Д.Аянагүл Т.Кенжебек, өмгөөлөгч Я.Сьезд Ш.Сетерхан ЭХТА-21.2-2 2024-05-28 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш А.Бахытбек А.Ахмерей Д.Аянагүл Т.Өмирхан ХНуржан, өмгөөлөгч К.Манлай, Иргэний нэхэмжлэгч Ж.Асел, өмгөөлөгч С.Нургайып ЭХТА-27.10-2.1,2.3 2024-05-28 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш А.Бахытбек А.Ахмерей А.Дорждэрэм И.Хуантай, С.Бахитхан, өмгөөлөгч С.Алтай, С.Нургайып - ЭХТА-22.1-1 2024-05-28 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш А.Бахытбек - Р.Гүлбарим Холбогдогч Б.Айнагүл Х.Жанылган, хууль ёсны төлөөлөгч Б.Ерген ЗтХ-5.4-4.1, 6.20-7 2024-05-28 11:55:00 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш М.Ердос А.Ахмерей Д.Аянагүл Ү.Нурбек, өмгөөлөгч Х.Бакен Б.Бибиш, Е.Есенгүл, хууль ёсны төлөөлөгч Б.Жайнагүл Эх-12.1-2.1 2024-05-03 15:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
19 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш М.Ердос А.Ахмерей Д.Аянагүл Ө.Абдулла А.Бекболат ЭХ-11.4-1, 17.2-1 2024-05-03 14:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш М.Ердос - Д.Аянагүл Ж.Бердимурат - ЭХ-22.11-.1 2024-05-03 14:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх

Нийт: 399 мэдээ байна.