Эвлэрлийн гэрээ

  • 2019-02-19

Эвлэрлийн гэрээ

2019 оны ... сарын ... өдөр                                                                  Дугаар ...                                                                      Өлгий сум 

Өргөдөл гаргагч: ............................................овгийн .................................................. хаяг ................................аймаг .............................сум, ..............баг, ......................тоотод оршин суух, Регистрийн дугаар ........................... утас .................................................

Эвлэрэлд уригдсан тал:..............................овгийн ............................................ хаяг ............................... аймаг ..................................сум, .............. баг, ...................тоотод оршин суух, Регистрийн дугаар ........................... утас .................................................

Маргааны агуулга:...................................................................................................... .............................................................................................................................................

Талуудын байр суурь:

- Өргөдөл гаргагч:........................................................................................

 

-Уригдах тал: ...................................................................................................

 

Баян-Өлгий аймаг дахь иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагч................ийн дэмжлэгтэйгээр ......................................................................................................................

................................................................................................................................................маргааны талаар харилцан тохиролцож, Ýвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн 26 дугаар зүйл, Èргэний хуулийн 189 дүгээр зүйлийн 189.1 дэх хэсгийг үндэслэн 2014 оны ... сарын ... -ны өдөр эхэлсэн эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны явцад дараах зүйлийг тохиролцож эвлэрлийн гэрээ байгуулав. Үүнд:

1. ....................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2-т зааснаар эвлэрлийн гэрээг шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулахаар тохиролцов.

 

Эвлэрлийн гэрээ байгуулсан:

Өргөдөл гаргагч........................................../ /

Эвлэрэлд уригдсан тал............................../ /

Эвлэрүүлэн зуучлагч.................................../ /