# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 Д.Көбеш, Н.Мөнхжаргал, Л.Алтан Н.Айгерим - Р.Гүлбарим Ж.Жардемгүл Б.Муратбек ЗтХ-5.4-4-4.2 2022-10-20 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
2 Н.Туяа, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Арманбек - Х.Өрен А.Ахтилек, өмгөөлөгч А.Серикжан З.Алмагүл, өмгөөлөгч Х.Бакен ЭХ-11.6-2 2022-10-14 11:30:00 Иргэний танхим Үзэх
3 Н.Туяа, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Арманбек - Б.Баярмагнай А.Жамбал, С.Альфараби, өмгөөлөгч Х.Бакен, Х.Тилеугавал, Д.Эрдэнэчимэг Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Т.Баатар ЭХ-22.1-1 2022-10-14 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
4 Н.Туяа, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Арманбек - Б.Баярмагнай З.Маржангүл, өмгөөлөгч Д.Эрдэнэчимэг, Б.Баярмагнай Х.Еркегүл, Ж.Сунхар , иргэний нэхэмжлэгч Х.Дауиржан ЭХ-22.1-1, 23.2-1 2022-10-14 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
5 Н.Туяа, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Н.Айгерим Орчуулагч А.Ахмерей Р.Гүлбарим Холбогдогч О.Аманбек, Б.Тилек, өмгөөлөгч С.Алтай - ЗтХ-5.4-4.1 2022-10-14 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
6 Н.Туяа, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Н.Айгерим - Р.Гүлбарим Холбогдогч Г.Гэрэлчулуун Т.Нурболат ЗтХ-5.2-1.1, 5.3-1 2022-10-14 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
7 Н.Туяа, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Н.Айгерим - Р.Гүлбарим Холбогдогч К.Муратбек М.Айнур ЗтХ-5.4-4.1, 4.2 2022-10-14 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш М.Ердос - Б.Баярмагнай З.Маржангүл, өмгөөлөгч Д.Эрдэнэчимэг Ж.Сунхар, Х.Еркегүл, өмгөөлөгч А.Серикжан, Иргэний нэхэмжлэгчХ.Дауиржан, ЭХ-22.1-1 /Нийтийн албан тушаалтан албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж өөртөө давуу байдал бий болгосон/, ЭХ-23.2-1 /Хуурамч баримт бичиг үйлдэх, ашиглах/ 2022-09-14 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Арманбек - Я.Дина Х.Хойшы, М.Тажибек, өмгөөлөгч С.Нургайып, Х.Зулхаш, Ш.Нурболат, өмгөөлөгч Х.Бияазхан, ЭХ-11.6-1 /Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулах/ , 11.1-1/Хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол учруулах/ 2022-09-14 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Ахмерей Р.Гүлбарим Холбогдогч М.Жомарт, А.Бахыттыбала, өмгөөлөгч С.Алтай, А.Серикжан - ЗтХ-5.4-4.1, 4.2, 6.20-7 //Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүнийг зодсон, хүсэлт зоригийнх нь эсрэг тодорхой үйлдэл хийхгүй байхыг албадсан/, 6.20-7 /Хүүхдийн дэргэд хүчирхийлэл үйлдсэн/ 2022-09-14 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Ахмерей Р.Гүлбарим Холбогдогч Б.Төлбек, түүний өмгөөлөгч С.Алтай Б.Бахытгүл ЗтХ-5.4-4.2, 6.20-7 //Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүний хүсэлт зоригийнх нь эсрэг тодорхой үйлдэл хийхгүй байхыг албадсан/, 6.20-7 /Хүүхдийн дэргэд хүчирхийлэл үйлдсэн/ 2022-09-14 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Ахмерей А.Дорждэрэм С.Жансерик, М.Нуржол, Х.Жанасыл, өмгөөлөгч С.нургайып, С.Тилеуберди, А.Серикжан, Б.Мөнхсайхан ЭХ-17.2-3.2 /Тусгайлан бэлтгэсэн зэвсгийн чанартай зүйл хэрэглэж дээрэмдсэн/ 2022-09-14 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
13 Н.Туяа, М.Нямбаяр, С.Өмирбек, Б.Даулетжан - Я.Дина К.Жанболат Р..Дагдандорж, Иргэний нэхэмжлэгч Б.Цэцэгмаа Эх-17.1-1 /Хулгайлах/ 2022-09-06 12:05:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Х.Өрен А.Нурбек, өмгөөлөгч Х.Зулхаш, Л.Баттогтох иргэний нэхэмжлэгч Б.Маргулан Эрүүгийн хуулийн 23.2 дугаар зүйлийн 1 2022-09-06 11:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Ахмерей А.Дорждэрэм С.Жансерик, М.Нуржол, Х.Жанасыл, өмгөөлөгчид С.Нургайып, С.Тилеуберди, А.Серикжан Эрүүгийн хуулийн 17.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.2 2022-09-06 10:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан А.Дорждэрэм А.Кенжебек, өмгөөлөгч Т.Бахыт Эрүүгийн хуулийн 11.7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1 2022-09-06 10:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Х.Өрен Э.Чинзориг, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Б.Анаргүл, өмгөөлөгч А.Серикжан Эрүүгийн хуулийн 27.10 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.1 дэх заалт, 27.11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг 2022-09-06 09:20:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч А.Ахмерей Р.Гүлбарим Д.Бахыт, түүний өмгөөлөгч А.Серикжан Х.Сайрангүл Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1, 1.3, 5.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 8.8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг 2022-09-06 08:50:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
19 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Р.Гүлбарим Б.Сабахбай холбогдогч Эрх бүхий албан тушаалтан Д.Мырзабек Зөрчлийн тухай хуулийн 16.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг 3.3 2022-09-06 08:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Ахмерей А.Дорждэрэм Т.Хайрат нар, өмгөөлөгч К.Ержан М.Балдырган, ЭХ-17.12-2.2, 2.4 /бүлэглэж, машин механизм ашиглаж мал хулгайлах/ 2022-07-19 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 324 мэдээ байна.