# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ А.Ахмерей М.Парида А.Сайран, өмгөөлөгч С.Алтай Ж.Жанаргүл ЭХ-11.6-1 /Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулах/ 2024-02-07 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
2 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш М.Ердос А.Ахмерей Р.Гүлбарим Холбогдогч Х.Женисбек О.Айнур ЗтХ-5.4-4.1, 6.20-7 2024-02-07 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
3 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ А.Ахмерей Р.Гүлбарим Холбогдогч Я.Даулет, К.Эльмира, түүний өмгөөлөгч Т.Бахыт - ЗтХ-5.4-4.1, 4.2, 6.20-7 2024-02-07 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
4 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Р.Гүлбарим Холбогдогч М.Дауренбек - ЗтХ-14.7-3.1 2024-02-07 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
5 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим - Х.Өрен Т.Фарида, А.Жансерик, С.Аманбек, өмгөөлөгч Х.Зулхаш, Я.Сьезд, Х.Тилеугавал, А.Серикжан, С.Нургайып, К.Жархынбек Б.Ариунбаяр, С.Ербол Эрүүгийн хуулийн 22.1-1 /Эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах/ 2024-01-19 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
6 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - А.Дорждэрэм Б.Эрдэнэцогт, өмгөөлөгч Л.Эрдэнэцэцэг Д.Айбол, А.Асылбек, С.Бадамдорж Эрүүгийн хуулийн 17.3-1 /Залилах/ 2024-01-19 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Х.Өрен Б.Даулет, Н.Махаббат, С.Ербол, өмгөөлөгч Д.Эрдэнэчимэг, Я.Сьезд, Х.Зулхаш, Х.Бакен А.Еркегүл Эрүүгийн хуулийн 22.1-1 /Эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах/ 2024-01-19 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим - Х.Өрен Т.Фарида, А.Жансерик, С.Аманбек, өмгөөлөгч Х.Зулхаш, Я.Сьезд, Х.Тилеугавал, А.Серикжан, С.Нургайып Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Б.Ариунбаяр Эрүүгийн хуулийн 22.1-1 /Эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах/ 2024-01-05 11:30:00 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - М.Парида М.Хурмангаз, Б.Солдатхан, өмгөөлөгч Я.Сьезд, Х.Зулхаш Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Б..Эрхэмбаяр Эрүүгийн хуулийн 22.1-1 /Эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах/ 2024-01-05 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Р.Гүлбарим Холбогдогч К.Бекжан С.Ахгүл ЗтХ-5.4-4.1, 4.2, 6.20-7 / 2024-01-05 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - А.Дорждэрэм Б.Эрдэнэцогт Д.Айбол, А.Асылбек, С.Бадамдорж Эрүүгийн хуулийн 17.3-1 /Залилах/ 2024-01-05 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - Х.Өрен Б.Даулет, Н.Махаббат, С.Ербол, өмгөөлөгч Д.Эрдэнэчимэг, Я.Сьезд, Х.Зулхаш, Х.Бакен А.Еркегүл Эрүүгийн хуулийн 22.1-1 /Эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах/ 2024-01-05 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - А.Дорждэрэм Б.Эрдэнэцогт Б.Хйбол, иргэний нэхэмжлэгч А.Асылбек, С.Бадамдорж Эрүүгийн хуулийн 17.3-1 /Залилах/ 2023-12-15 15:30:00 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Х.Өрен И.Дөрветхан, өмгөөлөгч Х.Бакен С.Миша Эрүүгийн хуулийн 22.1-1 /Эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах/ 2023-12-15 15:00:00 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Х.Өрен Б.Даулет, Н.Махаббат, С.Ербол, өмгөөлөгч Д.Эрдэнэчимэг, Я.Сьезд, Х.Зулхаш, Х.Бакен А.Еркегүл Эрүүгийн хуулийн 22.1-1 /Эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах/ 2023-12-15 14:30:00 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - А.Дорждэрэм К.Жанболат, өмгөөлөгч Д.Айбек Ш.Бахытбек Эрүүгийн хуулийн 17.1-2.1 /хүн байнга амьдрах, үйл ажиллагаа явуулах зориулалттай орон байр, тусгайлан хамгаалсан байр, агуулахад нэвтэрч хулгайлах/ 2023-12-15 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим А.Ахмерей А.Дорждэрэм Т.Айдос, өмгөөлөгч А.Серикжан О.Сакен Эрүүгийн хуулийн 24.6-2.3 /улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн ойд хууль бусаар мод бэлтгэх/ 2023-12-15 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ А.Ахмерей А.Дорждэрэм Б.Алмабек, өмгөөлөгч Т.Бахыт А.Алтынгүл, У.Алмагүл Эрүүгийн хуулийн 16.8-1 /Хүүхдэд садар самууныг сурчлах, уруу татах/ 2023-12-15 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
19 М.Нямбаяр, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим - А.Еркегүл Холбогдогч Р.Бадамсүрэн Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Б.Махтагүл ЗтХ-6.20-7 /Хүүхдийн эрхийг зөрчих/ 2023-11-20 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - А.Дорждэрэм Б.Тилеубек Н.Алип ЭХ-11.4-1 /Хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол санаатай учруулах/ 2023-11-20 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 399 мэдээ байна.