Image

ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ ҮЙЛДЭХ ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ БОЛОН ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ ЗӨРЧИХ ЗӨРЧЛИЙН ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ /2021 ОН/

Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2021 онд Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх буюу Эрүүгийн хуу


Image

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар өмнөх оны үлдэгдэл 23 хэрэгт нэмж 78 эрүүгийн


Image

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020 ОНЫ III УЛИРЛЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2020 оны 3 дугаар улиралд өмнөх оны үлдэгдэл 16 хэрэгт нэмж 188 эрүүгийн хэрэг хүлээн авч, шийдвэрлэвэл зохих нийт 204 эрүүгийн хэргээс 8 хэргийг шүүхийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр мөрдөн ба


Image

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2020 оны 2 дугаар улиралд өмнөх оны үлдэгдэл 16 хэрэгт нэмж 143 эрүүгийн хэрэг хүлээн авч, шийдвэрлэвэл зохих нийт 159 эрүүгийн хэргээс 11 хэргийг шүүхийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр мөрдөн бНийт: 14 мэдээ байна.