Албан тушаал Овог нэр Утас Санал хүсэлт
1 Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн Т.Рашат 99159437 Санал, хүсэлт илгээх
2 Шүүгчийн туслах М.Айдынгүл 99528868 Санал, хүсэлт илгээх
3 Тамгын газрын дарга Б.Ерханат 99418767 Санал, хүсэлт илгээх
4 Шүүгчийн туслах Н.Болатбек 94442828 Санал, хүсэлт илгээх
5 Шүүгчийн туслах М.Маншүк 99159367 Санал, хүсэлт илгээх
6 Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн А.Айсагүл 99425014 Санал, хүсэлт илгээх
7 Шүүгчийн туслах Ө.Мөнхцэцэг 80090910 Санал, хүсэлт илгээх
8 Шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн М.Ерлан 99418341 Санал, хүсэлт илгээх
9 Шүүгчийн туслах Т.Айбек 99482986 Санал, хүсэлт илгээх
10 Шүүгчийн туслах Б.Ардабек 95877766 Санал, хүсэлт илгээх
11 Шүүгчийн туслах Т.Маншүк 99416323 Санал, хүсэлт илгээх
12 Шүүгчийн туслах Т.Хуаныш 95116374 Санал, хүсэлт илгээх
13 Нарийн бичгийн дарга Ж.Ахмарал 99851268 Санал, хүсэлт илгээх
14 Нарийн бичгийн дарга Б.Арманбек 95253795 Санал, хүсэлт илгээх
15 Нарийн бичгийн дарга Т.ЕРКЕГҮЛ 99623554 Санал, хүсэлт илгээх
16 Шүүгчийн туслах Е.Халибек 99682992 Санал, хүсэлт илгээх
17 Шүүгчийн туслах Б.Хундыз 99426101 Санал, хүсэлт илгээх
18 Нарийн бичгийн дарга Б.Даулетжан 95606777 Санал, хүсэлт илгээх
19 Нарийн бичгийн дарга М.Ердос 99999 Санал, хүсэлт илгээх